Java 怎么替换非XML字符

2019年8月3日23:32:11Java 怎么替换非XML字符已关闭评论 521 697字阅读2分19秒

1.简介

Java 怎么替换非XML字符?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */public class Main {
  public static void main(String[] argv) {
    String text = "tah1986.com";
    System.out.println(replaceNonXMLCharacters(text));
  }

  public static String replaceNonXMLCharacters(String text) {
    if (text == null) {
      return null;
    }

    StringBuffer sb = new StringBuffer(text);
    for (int i = 0, len = text.length(); i < len; i++) {
      if (!isXMLCharacter(text.charAt(i))) {
        sb.setCharAt(i, '?');
      }
    }
    return sb.toString();
  }

  
  public static boolean isXMLCharacter(char c) {

    if (c == '\n')
      return true;
    if (c == '\r')
      return true;
    if (c == '\t')
      return true;

    if (c < 0x20)
      return false;
    if (c <= 0xD7FF)
      return true;
    if (c < 0xE000)
      return false;
    if (c <= 0xFFFD)
      return true;
    if (c < 0x10000)
      return false;
    if (c <= 0x10FFFF)
      return true;

    return false;
  }
}

 
编程十万个怎么办