Java 怎么给定一个字符串,用相应的XML特殊字符替换XML实体的所有实例

2019年8月3日23:34:46Java 怎么给定一个字符串,用相应的XML特殊字符替换XML实体的所有实例已关闭评论 579 821字阅读2分44秒

1.简介

Java 怎么给定一个字符串,用相应的XML特殊字符替换XML实体的所有实例?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */


public class Main {
  public static void main(String[] argv) {
    String string = "tah1986.com";
    System.out.println(unescapeForXML(string));
  }

  
  public static String unescapeForXML(String string) {
    string = substitute(string, "&", "&");
    string = substitute(string, """, "\"");
    string = substitute(string, "<", "<");
    string = substitute(string, ">", ">");
    string = substitute(string, "
", "\n");
    string = substitute(string, "
", "\r");
    return string;
  }

  
  public static String substitute(String string, String pattern,
      String replacement) {
    int start = string.indexOf(pattern);

    while (start != -1) {
      StringBuffer buffer = new StringBuffer(string);
      buffer.delete(start, start + pattern.length());
      buffer.insert(start, replacement);
      string = new String(buffer);
      start = string.indexOf(pattern, start + replacement.length());
    }

    return string;
  }
}

 
继续阅读