Java 怎么用空格替换无效的XML字符

2019年8月10日23:35:35Java 怎么用空格替换无效的XML字符已关闭评论 666 518字阅读1分43秒

1.简介

Java 怎么用空格替换无效的XML字符?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */

 


public class Main {
  public static void main(String[] argv) throws Exception {
    String str = "tah1986.com";
    System.out.println(fixChars(str));
  }

  
  final public static String fixChars(final String str) {
    char[] result = new char[str.length()];

    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      char c = str.charAt(i);

      if (c < 0x20) {
        if (c != 0x09 && c != 0x0A && c != 0x0D)
          c = ' ';
      } else if (c >= 0x20 && c <= 0xD7FF) {
      } else if (c >= 0xE000 && c <= 0xFFFD) {
      } else if (c >= 0x10000 && c <= 0x10FFFF) {
      } else
        c = ' ';

      result[i] = c;
    }

    return (new String(result));
  }
}

 
编程十万个怎么办