Java 怎么获取表示XML元素的字符串的方法

2019年8月11日20:49:14Java 怎么获取表示XML元素的字符串的方法已关闭评论 445 2193字阅读7分18秒

1.简介

Java 怎么获取表示XML元素的字符串的方法?——请看下文。

2.示例代码

/**
 * 版权所有 编程十万个怎么办(www.tah1986.com)
 */

import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Text;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import java.io.UnsupportedEncodingException;

public class Main{
  
  static public String NodeContext(Element el, String s) {
    Node n = (Node) el;
    boolean enableEsc = true;

    String ret = "";
    ret += "\r\n" + s + "<" + n.getNodeName();
    if (n.hasAttributes()) {
      NamedNodeMap al = n.getAttributes();
      Node an = null;
      for (int i = 0; i < al.getLength(); ++i) {
        an = al.item(i);
        ret += " " + an.getNodeName();
        ret += "=\"" + an.getNodeValue() + "\"";
      }
    }
    NodeList nl = n.getChildNodes();
    if (nl.getLength() > 0)
      ret += ">";
    else
      ret += "/>";

    for (int i = 0; i < nl.getLength(); ++i) {
      n = nl.item(i);
      if (n.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        
        ret += NodeContext((Element) n, s + "  ");
      } else {
        if (n.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
          if (enableEsc) {
            ret += XmlUtil.xmlEsc(n.getNodeValue().trim());
          } else {
            ret += n.getNodeValue().trim();
          }
        }
        if (n.getNodeType() == Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE) {
          if (n.getNodeName().substring(0, 9).equals("javax.xml")) {
            if (n.getNodeName()
                .equals("javax.xml.transform.disable-output-escaping"))
              enableEsc = false;
            if (n.getNodeName()
                .equals("javax.xml.transform.enable-output-escaping"))
              enableEsc = true;

          } else {
            ret += "<" + n.getNodeName() + " "
                + n.getNodeValue() + ">";
          }

        }

      }
    }
    if (nl.getLength() == 1
        && nl.item(0).getNodeType() == Node.TEXT_NODE)
      ret += "</" + el.getNodeName() + ">";
    else if (nl.getLength() > 0)
      ret += "\r\n" + s + "</" + el.getNodeName() + ">";
    return (ret);
  }
  
  static public String getNodeValue(Node parent) {
    String ret = "";

    Node n = parent.getFirstChild();
    while (n != null) {
      if (n.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
        try {
          ret = n.getNodeValue().trim();
        } catch (NullPointerException ex) {
          ret = "";
          break;
        }
      }
      n = n.getNextSibling();
    }
    return (ret);
  }
  
  public static String xmlEsc(String str) {

    
    
    
    
    int len = str.length();
    String esc = "'<>\"&";
    boolean needEscape = false;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      if (esc.indexOf(str.charAt(i)) != -1) {
        needEscape = true;
        break;
      }
    }
    if (!needEscape)
      return str;
    else 
    {
      StringBuffer ret = new StringBuffer();
      for (int i = 0; i < len; i++) {
        char c = str.charAt(i);
        switch (c) {
        case '&':
          ret.append("&");
          break;
        case '>':
          ret.append(">");
          break;
        case '<':
          ret.append("<");
          break;
        case '"':
          ret.append(""");
          break;
        case '\'':
          ret.append("'");
          break;
        default:
          ret.append(c);
          break;
        }
      }
      return ret.toString();
    }
  }
}

 
继续阅读
编程十万个怎么办